header_verpleegkundigen4

Thuisdiuretica iv bij hartfalen in de palliatieve fase

Patiënten met hartfalen die zich in de palliatieve fase bevinden, houden snel vocht vast. Om overtollige vochtophoping te voorkomen c.q. te behandelen, krijgen zij intraveneus diuretica toegediend. Sinds 1 januari hoeven deze patiënten hiervoor niet meer telkens in het Antonius Ziekenhuis te worden opgenomen. Dankzij nauwe samenwerking met huisartsen en gespecialiseerde wijkverpleegkundigen kunnen we die groep nu thuis ontwateren. Dat bespaart hen een belastende ziekenhuisopname.

 

Deze palliatieve behandeling in de thuissituatie is bedoeld voor patiënten met chronisch en ernstig hartfalen. Vooralsnog bepalen de cardiologen van het Antonius Ziekenhuis welke patiënten hiervoor in aanmerking komen. Men sluit niet uit dat huisartsen in de toekomst ook patiënten kunnen aanmelden.

 

Als een patiënt aan de criteria voldoet, zal de cardioloog hem wijzen op de mogelijkheid van deze intraveneuze behandeling in de thuissituatie. Als de patiënt daar gebruik van wil maken, volgt een zogeheten markeringsgesprek. Voor dit gesprek worden zowel de patiënt en zijn familie uitgenodigd als de cardioloog, de consulent hartfalen en de huisarts. Doel is om de patiënt en zijn familie te informeren over het vervolgtraject. Tijdens dit gesprek wordt de zorg overgedragen aan de eerste lijn.

 

Ter voorkoming van dreigende vochtophoping krijgt de patiënt thuis structureel diuretica toegediend. Deze handeling wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde (wijk)verpleegkundige van de afdeling Thuiszorgtechnologie van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Zij is geschoold en getraind om de diuretica intraveneus toe te dienen. De verpleegkundige brengt dit middel bij de patiënt in via een chirurgisch geplaatst permanent katheter. Het intraveneus toedienen van diuretica is een betrekkelijk eenvoudige handeling waar geen extra risico's aan zijn verbonden. De veiligheid is gegarandeerd.

 

Omdat de behandeling thuis plaatsvindt, houdt de huisarts de regie over zijn patiënt. Bij vragen van cardiologische aard of over deze specifieke behandeling kan de technische thuiszorg of de huisarts contact opnemen met de hartfalenpoli (0515-488353 tijdens kantooruren) of de cardioloog (0515-488888 dag en nacht bereikbaar)

 

Hieronder volgen de protocollen ten aanzien van intraveneuze thuisdiuretica en de landelijke richtlijn bij hartfalen. Een presentatie over toediening via een Elastomeer vindt u hier

 

Draaiboek naar huis met iv medicatie

Checklist slechtnieuwsgesprek

Protocol thuisbehandeling diuretica iv

 

Hartfalen, landelijke richtlijn